IB PYP DÜNYA OKULUYUZ

MBA Okulları Çamlıca Kampüsü, Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı (PYP) uygulayan bir Dünya Okuludur. IB programları Dünya genelinde 5727 tane okulda uygulanmaktadır. Bu okullardan 2244’ü PYP programını uygulamaktadır. 

Ülkemizde IB PYP uygulamaya hak kazanmış 65 tane okul bulunmaktadır. Okulumuzun Uluslararası Bakalorya resmi internet sitesinde kaydına bu linkten ulaşabilirsiniz: tıklayınız.

PYP, 3 ila 12 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanır. Küresel öneme sahip altı disiplinlerüstü temanın yönlendirdiği, altı alandan türetilen bilgi ve becerilerin yanı sıra, sorgulamaya güçlü bir vurgu yapan disiplinlerüstü becerilerin kullanılmasıyla keşfedilen bir çerçevedir. PYP, ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnektir ve öğrencilerin IB Orta Yıllar Programı’na en iyi şekilde hazırlanabilmelerini sağlar.

IB eğitimi:

• öğrenenlere odaklanır
IB’nin öğrenci merkezli programları, sağlıklı ilişkiler, etik sorumluluk ve kişisel olarak zorluklarla mücadeleyi öne çıkarır,

• öğretim ve öğrenime yönelik etkili yaklaşımlar geliştirir
IB programları, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel başarı için ihtiyaç duydukları yaklaşımları ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olur,

• küresel bağlamlarda işe yarar
IB programları, dillere ve kültürlere yönelik anlayışı artırır ve tüm dünya için önemli olan fikirleri ve sorunları irdeler, 

• önemli bir içeriği ele alır
IB programları, geniş ve dengeli, kavramsal ve bağlantılı bir müfredat sunar.

IB hakkında daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için
Daha iyi bir dünya için eğitim broşürünü inceleyebilirsiniz. 

PYP hakkında daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için
IB İlk Yıllar Programı broşürünü inceleyebilirsiniz. 

Tüm IB programlarının amacı, ortak insanlık vasıflarının ve gezegeni koruma görevinin farkında olan, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturmak için çabalayan uluslararası bilince sahip insanlar yetiştirmektir. Programlarımızın özünde, IB eğitim programlarını esas alan ve öğrenciyi yaptığımız her şeyin merkezine alan uzun vadeli, bütüncül bir eğitim vizyonu olan IB Öğrenen Profili Özellikleri yatar.

IB Öğrenen Profili

IB öğrenenleri olarak şu vasıflara sahip olmak için çalışıyoruz:

ARAŞTIRAN- SORGULAYAN

Sorgulama ve araştırma için beceriler geliştirerek merakımızı besliyoruz. Bağımsız olarak ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliyoruz. Şevkle öğreniyor ve yaşam boyu öğrenme sevgimizi sürdürüyoruz.

BİLGİLİ

Sorgulama ve araştırma için beceriler geliştirerek merakımızı besliyoruz. Bağımsız olarak ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliyoruz. Şevkle öğreniyor ve yaşam boyu öğrenme sevgimizi sürdürüyoruz.

DÜŞÜNEN

Karmaşık problemleri analiz etmek ve bunlarla ilgili sorumluluk sahibi eylemlerde bulunmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanıyoruz. Gerekçeli, etik kararlar almada inisiyatif kullanıyoruz.

İLETİŞİM KURAN

Kendimizi birden fazla dilde ve pek çok şekilde güvenle ve yaratıcı şekilde ifade ediyoruz. Diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleyerek etkili şekilde iş birliği yapıyoruz.

İLKELİ

Güçlü bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla ve tüm insanların haysiyetine ve haklarına saygı duyarak doğruluk ve dürüstlükle hareket ediyoruz. Eylemlerimiz ve bunların sonuçları için sorumluluk alıyoruz.

AÇIK GÖRÜŞLÜ

Kendi kültürlerimiz ve kişisel geçmişlerimizin yanı sıra, diğerlerinin değerlerine ve geleneklerine de önem veriyoruz. Farklı bakış açıları arıyor değerlendiriyor ve deneyimlerimizle büyümek istiyoruz.

DUYARLI

Empati kuruyor, şefkat gösteriyor ve saygı duyuyoruz. Hizmet sorumluluğuna sahibiz ve insanların hayatında ve çevremizdeki dünya üzerinde olumlu bir fark yaratmak üzere hareket ediyoruz.

RİSKİ GÖZE ALAN

Belirsizliğe ihtiyat ve kararlılıkla yaklaşıyoruz; yeni fikirler ve yenilikçi stratejiler keşfetmek için bağımsız olarak ve ortaklaşa çalışıyoruz. Zorluklar ve değişim karşısında öz kaynaklara sahip ve dayanıklıyız.

DENGELİ

Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamımızın farklı yönleri (entelektüel, fiziksel ve duygusal) arasında denge kurmanın önemini anlıyoruz. Diğer insanlarla ve yaşadığımız dünyayla olan dayanışmamızın farkındayız.

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN

Dünyayı, kendi fikirlerimizi ve deneyimlerimizi düşünerek dikkate alıyoruz. Öğrenmemizi ve kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve güçsüz yanlarımızı anlamak için çaba sarf ediyoruz.

Öğrencilerin fiziksel, sosyal, entelektüel, estetik ve kültürel kapasiteleri gibi çeşitli kapasitelerinin farkında olarak ve onları daha da geliştirmeyi amaçlayarak İlk Yıllar Programı`nı (PYP) uygulayan IB Dünya Okulları öğrenmenin ilgi çekici, alakalı, zorlayıcı ve kayda değer olmasını sağlar.

IB İlk Yıllar Programı’nın en önemli ve en ayırt edici özelliği, altı disiplinlerüstü temaya sahip olmasıdır. Bu temalar, IB Dünya Okullarına, yerel ve küresel sorunları müfredatlarına entegre etme fırsatı sunmanın yanı sıra öğrencilerin dersler kapsamında öğrenmenin sınırlarını aşarak dışarıya açılmalarına imkân verir.

Kim olduğumuz

Benliğin doğasına yönelik bir sorgulama; inançlar ve değerler; kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık; aileler, arkadaşlar, topluluklar ve kültürler dâhil olmak üzere insan ilişkileri; haklar ve sorumluluklar; insan olmanın anlamı

Bulunduğumuz mekan ve zaman

Mekan ve zaman içerisindeki yerimize yönelik bir sorgulama; kişisel geçmişler; evler ve yolculuklar; insanoğlunun buluşları, keşifleri ve göçleri; yerel ve küresel açılardan bireylerin ve medeniyetlerin arasındaki ilişkiler ve ara bağlantılar.

Kendimizi ifade etme yollarımız 

Fikirleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları ve değerleri nasıl keşfedip ifade ettiğimize dair bir sorgulama; yaratıcılığımız hakkında dönüşümlü düşünme, yaratıcılığımızı arttırma ve zevk alma yollarımız; estetiği takdir edişimiz.

Dünyanın işleyişi 

Doğal dünyaya ve yasalarına dair bir sorgulama; doğal dünya (fiziksel ve biyolojik) ve insan toplumları arasındaki etkileşim; insanların bilimsel ilkeleri anlayışlarını kullanış şekilleri; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.

Kendimizi düzenleme biçimimiz

İnsan yapımı sistemler ve topluluklar arasındaki bağlantılara dair bir sorgulama; kurumların yapısı ve işlevi; toplumsal karar alma; ekonomik faaliyetler ve bu faaliyetlerin insanoğlu ile çevre üzerindeki etkisi.

Gezegeni paylaşma 

Sınırlı kaynakları diğer insanlar ve canlılarla paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklara dair bir sorgulama; topluluklar ve toplulukların içindeki ve aralarındaki ilişkiler; eşit fırsatlara erişim; barış ve çatışma çözümü.

IB, günümüzde ve gelecekte amaca yönelik sorgulamayı başarılı şekilde yapabilecek öz düzenlemeli öğrenenler olabilmeleri için öğrencilerin nasıl öğrendiklerini anlamalarının çok önemli olduğuna inanır. IB birbiriyle bağlantılı beş beceri kategorisi belirlemiştir. Bunlar bağlamlar arasında aktarılabilir yapıdadır ve gelişimin her aşamasındaki öğrenenlere kapsamlı şekilde uygulanabilir. Bu becerilere öğrenme yaklaşımları (ATL) denir.

IB, günümüzde ve gelecekte amaca yönelik sorgulamayı başarılı şekilde yapabilecek öz düzenlemeli öğrenenler olabilmeleri için öğrencilerin nasıl öğrendiklerini anlamalarının çok önemli olduğuna inanır. IB birbiriyle bağlantılı beş beceri kategorisi belirlemiştir. Bunlar bağlamlar arasında aktarılabilir yapıdadır ve gelişimin her aşamasındaki öğrenenlere kapsamlı şekilde uygulanabilir. Bu becerilere öğrenme yaklaşımları (ATL) denir.

Düşünme becerileri

Eleştirel düşünme becerileri (konu ve fikirlerin çözümlenmesi ve değerlendirilmesi)
Yaratıcı düşünme becerileri (özgün fikirlerin geliştirilmesi ve yeni bakış açılarının değerlendirilmesi)
Transfer becerileri (çoklu bağlamlarda becerilerin ve bilginin kullanımı)
Dönüşümlü düşünme/üst-bilişsel beceriler (öğrenme sürecinin (yeniden) değerlendirilmesi)

Araştırma becerileri

Bilgi okur-yazarlığı becerileri (oluşturma ve planlama, veri toplama ve kaydetme, sentezleme ve yorumlama, değerlendirme ve iletişimini yapma)
Medya okur-yazarlığı becerileri (fikir ve bilgiyi kullanmak ve oluşturmak için medyayla etkileşime girme)
Medyanın/bilginin etik kullanımı (sosyal ve etik teknolojinin anlaşılması ve uygulanması)

Sosyal beceriler

Kişiler arası pozitif ilişkiler ve işbirliği geliştirme (öz-denetimin kullanımı, aksiliklerin yönetilmesi, akranların desteklenmesi)
Sosyo-duygusal zekanın geliştirilmesi

Öz yönetim becerileri

Organizasyon becerileri (zamanı ve görevleri etkili şekilde yönetme)
Zihin durumları (bilinçli farkındalık, azim, duygu yönetimi, öz-motivasyon, dayanıklılık)

Kavram temelli araştırma-sorgulama, anlam ve anlayışı destekleyen güçlü bir öğrenme aracıdır ve öğrencileri önemli fikirlerle ilgilenmeye iter. Kavramlar, güçlü, geniş ve soyut düzenleme fikirleridir ve öğrencilerin farklı ders alanları arasında anlayışlar oluşturulmasına yardımcı olur.

Şekil (Neye benziyor?)
İşlev (Nasıl çalışıyor?)
Sebep-sonuç (Neden böyle?)
Değişim (Nasıl dönüşüyor?)
Bağlantı (Başka şeylerle arasındaki bağlantı nedir?)
Bakış açısı (Bakış açıları nelerdir?)
Sorumluluk (Sorumluluklarımız nelerdir?)

Öğrencinin özne olmasının merkezinde yer alan eylem, İlk Yıllar Programı (PYP) öğrenme süreci ve programın tamamını kapsayan uluslararası bilinç kazanımıyla bütünleşiktir. Öğrenciler, bireysel ve toplu eyleme geçerek, uluslararası bilince sahip olmanın sorumluluklarını anlamaya ve ortak bir amaç için başkalarıyla çalışmanın yararlarını takdir etmeye başlarlar. Öğrenciler, bir fark yaratabilmek için seçebilecekleri somut eylemleri gördüklerinde, kendilerini yetkin, becerikli ve değişimin etkin özneleri olarak görürler.